กิจกรรม

คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรม : สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กิจกรรม : สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี)
ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM
 

 

Search

Off Canvas Menu