กิจกรรม

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพบปะคณาจารย์ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

[วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

ร่วมพบปะคณาจารย์ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน และเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกัน

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM

Search

Off Canvas Menu