กิจกรรม

โครงการส่วนวินัยและกฎหมายพบผู้บริหาร มศว

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
[โครงการส่วนวินัยและกฎหมายพบผู้บริหาร มศว]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฎหมาย
พร้อมด้วยที่ปรึกษามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ผู้อำนวยการส่วนวินัยและกฎหมาย และทีมงาน
เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง การร้องเรียน ที่เกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างและภาระงานอื่นๆ
ที่หน่วยงานขัดข้องต่อการใช้กฎหมายต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้กฎหมาย
สำหรับแก้ไขปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์

ลิ๊งภาพข่าว

Search

Off Canvas Menu