กิจกรรม

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและกิจการพิเศษข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุวัฒน์ ศิรินุพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและบริการชุมชน
นางสาวประภาพรรณ ศรีหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และนางสาวลัดดา ดีอินทร์
เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ครบรอบ 21 ปี ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
ณ ห้องวิชชนิทรรน์ ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Search

Off Canvas Menu