กิจกรรม

คณะศึกษาศาสตร์ ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง ที่เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
พร้อมผู้บริหารคณะและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิทยาลัยเพาะช่าง ที่เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้
การขอรับรองปริญญาทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี และกระบวนการฝึกมาตรฐานวิชาชีพครู
ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3
คณะศึกษาศาสตร์ มศว

Search

Off Canvas Menu