ศึกษาต่อ

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
     ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Education Program in Educational Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Doctor of Education (Educational Technology)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  Ed.D. (Educational Technology)

วัตถุประสงค์
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของสังคม ซึ่งจำแนกเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 6 ประการ ดังนี้
    1. เป็นผู้นำในการบริหาร และจัดการเทคโนโลยีการศึกษาอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
    2. สามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาได้
    3. สามารถสร้างองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยได้
    4. มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
    5. มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรม
    6. มีทักษะการสื่อสารเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม

จุดเด่นของหลักสูตร
     เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย มีรายวิชาที่มีความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เน้นการใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ โดยการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศจากภาครัฐและเอกชน อีกทั้ง คณะและมหาวิทยาลัยมีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์ รวมถึงมีทุนส่งเสริมในการทำปริญญานิพนธ์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
    1.อาจารย์ระดับอุดมศึกษา
    2.ผู้บริหารหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
    3.ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษา
    4.นักวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา
    5.นักวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
    ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
    หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี
ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย เอกสารและตำราใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา รับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ระบบการจัดการศึกษา
   -ระบบ
       ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
       หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
   -การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
       อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8       สัปดาห์(เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)

การดำเนินการหลักสูตร

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียน เดือนที่เริ่ม   ถึงเดือน
ภาคต้น สิงหาคม - ธันวาคม
ภาคปลาย มกราคม - พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน มิถุนายน - กรกฎาคม

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา

     -

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 3 วิชาบังคับ 3
วิชาเลือก 3 ปริญญานิพนธ์ 3
รวม 6 รวม 6
ชั้นปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 3 ปริญญานิพนธ์ 6
ปริญญานิพนธ์ 3
รวม 6 รวม 6
ชั้นปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต
ปริญญานิพนธ์ 12 ปริญญานิพนธ์ 12
รวม 12 รวม 12
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ทน711 การบริหารจัดการเทคโนโลยีการศึกษาในองค์กร 3
ทนxxx วิชาเลือก 3
รวม 6

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ทน712 นโยบายและยุทธศาสตร์ของการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา 3
ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 3
รวม 6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ทน713 สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 3
ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 3
รวม 6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 6
รวม 6

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 12
รวม 12

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 12
รวม 12

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา หรือโสตทัศนศึกษา หรือที่เกี่ยวข้อง
3. ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ หรือ มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน หรือ 133 คะแนน (Computer bases) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ iBT ไม่ต่ำกว่า 45

ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ 

http://admission.swu.ac.th

ติดต่อสอบถาม 

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
โทร.  02-649-5000 ต่อ 15580

 

 

Search

Off Canvas Menu