ศึกษาต่อ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
(Doctor of Philosophy Program in Educational Science and Learning Management)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
     ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy Program in Educational Science and Learning Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  ปร.ด. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Doctor of Philosophy (Educational Science and Learning Management)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  Ph.D. (Educational Science and Learning Management)

จุดเด่นของหลักสูตร
     หลักสูตรน่าสนใจ มีความกว้างขวาง ลึกและครอบคลุมในศาสตร์ มีความทันสมัย มีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน มีความต่อเนื่องและมีการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งเป็นหลักสูตรที่จะช่วยยกระดับวิชาชีพทางการศึกษา ช่วยพัฒนางานในอาชีพให้ก้าวหน้า ยกระดับการศึกษาของผู้เข้าศึกษา ทำให้เกิดความลุ่มลึกในศาสตร์ทางการศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งใช้เวลาในการศึกษาน้อย ประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งนิสิตทุกคนจะได้ไปศึกษาระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อพัฒนาหัวข้อวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ของตนเอง

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ครู
  2. ศึกษานิเทศก์
  3. ผู้บริหารสถานศึกษา
  4. ผู้บริหารการศึกษา
  5. นักวิจัยการทางการศึกษา
  6. นักวิชาการทางการศึกษา
  7. ผู้นำชุมชน นักพัฒนาการทางการศึกษา
  8. นักวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
  9. นักวัดผลและประเมินผลและนักวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
  10. นักพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและนักพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
  11. ผู้จัดโครงการส่งเสริม พัฒนาและบริการทางการศึกษา
  12. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นักฝึกอบรมบุคลากร
  13. นักพัฒนาหลักสูตร
  14. ผู้จัดการเรียนรู้ศูนย์เด็กปฐมวัย
  15. ผู้ประกอบกิจการทางการศึกษา
  16. อาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการเรียนรู้

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
    ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
    หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี
ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย เอกสารและตำราใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา รับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ระบบการจัดการศึกษา
   -ระบบ
       ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
       หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
   -การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
       อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8       สัปดาห์(เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)

การดำเนินการหลักสูตร

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียน เดือนที่เริ่ม   ถึงเดือน
ภาคต้น สิงหาคม - ธันวาคม
ภาคปลาย มกราคม - พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน มิถุนายน - กรกฎาคม

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา

  1. การศึกษาและการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
  2. การศึกษาปฐมวัย

แผนการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาแกน 6 หน่วยกิต
วกจ 801

สัมมนาประเด็นปัญหาวิทยาการทางการศึกษา

และการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา

3(3-0-6)
วกจ 801

 
สัมมนาปัญหาและการวิจัยทางการศึกษา

และการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา

3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิต 6

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วกจ...... .......................................(วิชาเอกบังคับ) 3(3-0-6)
วกจ...... .......................................(วิชาเอกเลือก) 3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิต 6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1-2 และ ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วกจ 921 ปริญญานิพนธ์ 1 12
วกจ 922 ปริญญานิพนธ์ 2 12
วกจ 923 ปริญญานิพนธ์ 2 12
รวมจำนวนหน่วยกิต 36

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับในระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548

     1.  สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า
     1.1.  สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษาหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ในการทำปริญญานิพนธ์หรือมีผลงานวิจัยทางการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือ
     1.2.  สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษาหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ในการทำสารนิพนธ์หรือมีผลงานทำปริญญานิพนธ์ หรือมีผลงานวิจัยจากศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัยในระดับปริญญาโทที่ต่อเนื่องกันไปในหัวข้อเดียวกันรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยผลงานวิจัยต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ให้ถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ในการวิจัยน้อย ซึ่งนิสิตจะต้องศึกษารายวิชาเกี่ยวกับการวิจัยตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร โดยไม่นับหน่วยกิต และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.00
     1.3  กรณีผู้ที่สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า สาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ปริญญาทางด้านการศึกษา จะต้อง

     - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการศึกษา หรือต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี  โดยมีเอกสารยืนยันมีผู้รับรองที่เป็นข้าราชการไม่ต่ำกว่าระดับ 7หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารงาน หัวหน้าหรือผู้บริหารโครงการที่ปฏิบัติประสบการณ์นั้นๆอย่างน้อย 2 คน

     - มีผลงานวิจัยทางการศึกษา (100 %) โดยผลงานวิจัยต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

     คุณสมบัติตามข้อ 1.3 ให้ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางการศึกษา และจะต้องศึกษารายวิชาเกี่ยวกับการศึกษา ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควรเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตและต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00

     1.4 ในกรณีผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการศึกษาของสาขาวิชาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมีความประสงค์จะโอนย้ายเข้ามาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
     - ต้องผ่านการศึกษารายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับรายวิชาทาง การศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 
     - มีประสบการณ์ในการทำปริญญานิพนธ์หรือมีผลงานวิจัยทางการศึกษาในระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือมีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หรือมีผลงานในการทำสารนิพนธ์หรือผลงานวิจัยทางการศึกษาจากศึกษารายวิชาต่างๆ ที่ต่อเนื่องกันรวมกันแล้วตั้งแต่ 6 หน่วยกิต ขึ้นไป หรือผลงานวิจัยทางการศึกษาอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับหรือ จากผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาอย่างน้อย 2 คน
     - เป็นผู้แสดงความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
     - ได้รับความเห็นชอบโดยมีมติเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2. มีความประพฤติดี

3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

     และมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ 

http://admission.swu.ac.th

ติดต่อสอบถาม คณะศึกษาศาสตร์
โทร 02 649 5000 ต่อ 15598 และ 15597
http://edu.swu.ac.th

 

 

Search

Off Canvas Menu