ศึกษาต่อ

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียน

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
     ภาษาอังกฤษ:  Master of Education Program in Educational Science and Learning Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ภาษาไทย
     ชื่อเต็ม:  การศึกษามหาบัณฑิต (วิทยาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้)
     ชื่อย่อ:  กศ.ม. (วิทยาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้)
     ภาษาอังกฤษ
     ชื่อเต็ม:  Master of Education (Educational Science and Learning Management)
     ชื่อย่อ:  M.Ed. (Educational Science and Learning Management)

จุดเด่นของหลักสูตร
    ผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นผู้นำทางวิชาการและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทสังคมไทยและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยี

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ครู/อาจารย์
  2. นักวิชาการทางการศึกษา
  3. ผู้นำและนักพัฒนาชุมชนทางการศึกษา
  4. นักวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
  5. นักพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
  6. ผู้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาและบริการทางการศึกษา
  7. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และนักฝึกอบรมบุคลากร
  8. นักพัฒนาหลักสูตร
  9. ผู้จัดการเรียนรู้ศูนย์เด็กปฐมวัย
  10. อาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
    ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
    หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี
ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย เอกสารและตำราใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา รับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ระบบการจัดการศึกษา
   -ระบบ
       ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
       หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
   -การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
       อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8       สัปดาห์(เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)

การดำเนินการหลักสูตร

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียน เดือนที่เริ่ม   ถึงเดือน
ภาคต้น สิงหาคม - ธันวาคม
ภาคปลาย มกราคม - พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน มิถุนายน - กรกฎาคม

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา

  1. การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)
  2. การประถมศึกษา (Elementary Education)
  3. วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (Science of Thai Language Learning Management)
  4. วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (Science of Mathematics Learning Management)
  5. วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Science of Science Learning Management)
  6. วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา (Science of Social Studies Learning Management)
  7. วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Science of English Learning Management)

แผนการศึกษา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
พฐ501 ชีวิตกับการศึกษา (วิชาพื้นฐาน) 3(3-0-6)
พฐ502

เทคโนโลยีและการวิจัย

เพื่อการสร้างและสื่อสารความรู้

(วิชาพื้นฐาน) 3(3-0-6)
วกจ506 ทฤษฏีและปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร (วิชาแกน) 3(3-0-6)
วกจ507

วิทยาการทางการศึกษา

และการจัดการเรียนรู้

(วิชาแกน) 3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิต 12
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วกจ...... ....................................... (วิชาเอกบังคับ) 6
วกจ...... ....................................... (วิชาเอกเลือกเสรี) 4
วกจ...... ....................................... (วิชาเลือกเสรี) 2
รวมจำนวนหน่วยกิต 12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1-2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วกจ 699 ปริญญานิพนธ์ 12
รวมจำนวนหน่วยกิต 12

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คือ
     1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่า ดังนี้
        1.1) การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หรือ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หรือ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 5 ปี หรือ 4 ปี
        1.2) บัณฑิตในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องนวิชาเอก
     2) มีความประพฤติดี
     3) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

     และมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ 

http://admission.swu.ac.th

ติดต่อสอบถาม คณะศึกษาศาสตร์
โทร 02 649 5000 ต่อ 15598 และ 15597
http://edu.swu.ac.th

 

 

 

Search

Off Canvas Menu