ศึกษาต่อ

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย: หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
     ภาษาอังกฤษ:  Master of Education Program in Educational Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
     ชื่อย่อ(ภาษาไทย): กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Education (Educational Technology)
     ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ): M.Ed. (Educational Technology)

วัตถุประสงค์
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนามหาบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    1. สามารถออกแบบสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
    2. สามารถผลิตสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
    3. สามารถประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้บนพื้นฐานจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
    4. สามารถวิจัยและแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ
    5. มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
    6. มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
    7. มีทักษะการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

จุดเด่นของหลักสูตร
     เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย มีรายวิชาที่มีความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เน้นการใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ โดยการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศจากภาครัฐและเอกชน อีกทั้ง คณะและมหาวิทยาลัยมีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์ รวมถึงมีทุนส่งเสริมในการทำปริญญานิพนธ์

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
    1. ครู/ผู้สอนทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
    2. นักออกแบบและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
    3. นักออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน
    4. นักวิชาการศึกษา
    5. นักเทคโนโลยีการศึกษา/นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
    6. นักฝึกอบรม

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
  หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก 2
  ภาษาที่ใช้ การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยสำหรับเอกสารและตำราใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  การรับเข้าศึกษา  รับนิสิตไทย หรือนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ระบบการจัดการศึกษา
   -ระบบ
       ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
       หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
   -การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
       อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์(เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)


การดำเนินการหลักสูตร

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียน เดือนที่เริ่ม   ถึงเดือน
ภาคต้น สิงหาคม - ธันวาคม
ภาคปลาย มกราคม - พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน มิถุนายน - กรกฎาคม

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา

     -

แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานการศึกษา 3 วิชาพื้นฐานการศึกษา 3
วิชาเอกบังคับ 6 วิชาเอกบังคับ 3
วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 3
รวม 9 รวม 9
ชั้นปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ 3 ปริญญานิพนธ์ 12
 
วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
 
3
รวม 6 รวม 12
รวมตลอดทั้งหลักสตูร 36 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
พฐ501 ปรัชญาทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา 3
ทน511 หลักการ ทฤษฎีและแนวโน้มทางเทคโนโลยีการศึกษา 3
ทน512 การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน 3
รวม 9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
พฐ502 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 3
ทน513 การผลิตสื่อใหม่ 3
ทน514 การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 3
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 3
รวม 12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ทน515 การออกแบบงานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 3
ทน…….. วิชาเลือก 3
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 3
รวม 9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 6
รวม 6

แผนการเรียนและการสอบ

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการศึกษาหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ/หรือมีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ 

http://admission.swu.ac.th

ติดต่อสอบถาม 

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
โทร.  02-649-5000 ต่อ 15580
www.edtech.swu.ac.th

 

Search

Off Canvas Menu