ศึกษาต่อ

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา
(หลักสูตร พ.ศ. 2554)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา
     ภาษาอังกฤษ:  Master of Education Program in Educational Administration and Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  กศ.ม. (สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Master of Education (Educational Administration and Management)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  M.Ed. (Educational Administration and Management)

จุดเด่นของหลักสูตร
    หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาเป็นความต้องการจําเป็นของบุคคลที่จะเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารการศึกษาทุกระดับและระบบ และเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย (ผู้เรียน) ผู้ที่ต้องการปฏิบัติงานการบริหารและการจัดการในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอุดมศึกษา การอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นอกจากนี้ การบริหารและการจัดการการศึกษาเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นสิ่งที่บุคคลสามารถเรียนรู้ และฝึกฝนได้ การที่บุคคลเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนี้จะทําให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และหลักการสําคัญของการบริหารและการพัฒนาการจัดการศึกษา องค์ประกอบต่างๆ ของงานบริหารตลอดจนปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลและเกี่ยวข้องกับการจัดและดําเนินงานการศึกษาให้มีคุณภาพ หลักสูตรนี้จึงมีความสําคัญสําหรับผู้ที่จะเตรียมเป็นผู้บริหารตลอดจนผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการพัฒนาวิชาชีพต่อไป

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

   1. ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา ระบุแขนงวิชาในวงเล็บต่อท้ายชื่อสาขาวิชาในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งมี 4 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการบริหารการศึกษา แขนงวิชาการบริหารการอุดมศึกษา แขนงวิชาการบริหารการอาชีวศึกษา และแขนงวิชาการบริหารการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   2. ผู้บริหารสถาบันการศึกษาแต่ละระดับและระบบผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษาผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและการฝึกอบรม ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาแต่ละระดับและระบบ

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
    ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
    หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี แผน ก (2) และ แผน ข
ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย เอกสารและตำราใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา รับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ระบบการจัดการศึกษา
   -ระบบ
       ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
       หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
   -การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
       อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8       สัปดาห์(เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)

การดำเนินการหลักสูตร

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียน เดือนที่เริ่ม   ถึงเดือน
ภาคต้น สิงหาคม - ธันวาคม
ภาคปลาย มกราคม - พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน มิถุนายน - กรกฎาคม

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา

  1. แขนงวิชาการบริหารการศึกษา (Educational Administration)
  2. แขนงวิชาการบริหารการอุดมศึกษา (Higher Education Administration)
  3. แขนงวิชาการบริหารการอาชีวศึกษา (Vocational Education Administration)
  4. แขนงวิชาการบริหารการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Lifelong Education Administration for Human Resource Development)

แผนการศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา

หมวดวิชา แผน ก (2) แผน ข
1. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 6 6
2. หมวดวิชาแกน 6 6
3. หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 12 18
3.1 วิชาเอกบังคับ 9 9
3.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 3 9
4. ปริญญานิพนธ์ 12 -
5. สารนิพนธ์ - 6
รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 36

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ
หรือจบปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่มีความสนใจเรียนด้านการบริหารและการจัดการการศึกษาและมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ 

http://admission.swu.ac.th

ติดต่อสอบถาม
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
อาจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์
โทร.  02 649 5000 ต่อ 15574
www.edu.swu.ac.th

 

 

 

Search

Off Canvas Menu