ศึกษาต่อ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เอกคู่ (4 ปี)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

หลักสูตร ปริญญาตรี

 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต   (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Education 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  การศึกษาบัณฑิต
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  กศ.บ. 
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Bachelor of Education 
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  B.Ed.

 

วิชาเอกคู่
วิชาเอก/แขนงวิชา 
กลุ่มวิชาเอกที่ 1
1. วิชาเอกการประถมศึกษา Elementary Education
2. วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา Industrial Education
3. วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา Educational Technology
4. วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว Psychology and Guidance
5. วิชาเอกการวัด ประเมินและวิจัยการศึกษา Educational Measurement Evaluation and Research
6. วิชาเอกการศึกษาพิเศษ Special Education
7. วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต Lifelong Education
8. วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน Education for Community Development

กลุ่มวิชาเอกที่ 2
1. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย Early Childhood Education
2. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย Learning Management in Thai
3. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Learning Management in English
4. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา Learning Management in Social Studies
5. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Learning Management in Mathemetics
6. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Learning Management in Sciences
7. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา Computer Education

หมายเหตุ
1. นิสิตสมัครเข้าศึกษาตามวิชาเอกในกลุ่มวิชาเอกที่ 1 เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแล้วให้เลือกจับคู่วิชาเอกในกลุ่มวิชาเอกที่ 2 ในภาคเรียนเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 1 โดยมีเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด
2. นิสิตต้องผ่านการคัดเลือกก่อนเข้าวิชาเอกที่ 2

จุดเด่นของหลักสูตร    
    มีความสามารถในการบูรณาการความรู้เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอนและ เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ตาม วิชาเอกโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบและนอกระบบ
  2. ครูสายสนับสนุนการศึกษาในระบบและนอกระบบ
  3. นักพัฒนาชุมชนด้านการศึกษา
  4. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากรฝึกอบรม
  5. ผู้จัดการส่งเสริม พัฒนา และบริการทางการศึกษา
  6. บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา

ดาวน์โหลด >> โบรชัวร์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี)

โบรชัวร์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) ในรูปแบบ e-Book

รายละเอียดการรับสมัคร

ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th

ติดต่อสอบถามคณะศึกษาศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ โทร02-649-5000 ต่อ 11122,15597
www.edu.swu.ac.th

Search

Off Canvas Menu