อบรมสัมมนา

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "การเขียนแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ (มคอ.3) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567)"

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
? ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "การเขียนแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ (มคอ.3) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567)"
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
?️ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
⏰ เวลา 08.30 – 12.00 น.
?ณ ห้องประชุม 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 7
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Search

Off Canvas Menu