อบรมสัมมนา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานบริหารและธุรการ ประจำปี 2566

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานบริหารและธุรการ
? การบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นในการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น”
โดย นางสาวณัฐภาส ถาวรวงษ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานอธิการบดี ส่วนทรัพยากรบุคคล มศว
? อภิปราย หัวข้อเรื่อง “แนวทางการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนด
ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น”
โดย 1. นางสาวปุณยนุช เรือนโนวา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มศว
2. นายเมธี คชาไพร นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มศว
 
?️ วันที่ 9 มกราคม 2567
ณ ห้องประชุม 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ลิ๊งด้านข้าง โพสต์โดย  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานบริหารและธุรการ
 

Search

Off Canvas Menu