อบรมสัมมนา

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
✨ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จัดโครงการส่งเสริม/พัฒนาการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย
กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน"
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
?️ วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566
? ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Search

Off Canvas Menu