นิสิต/ศิษย์เก่า

นิสิตระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 รับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
นิสิตระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 รับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
กรอกข้อมูลใน Google Form https://forms.gle/dZ8NuxyqauSVL9Jb8
ในส่วนของศิษย์เก่า เลือกใบรับรองปริญญา และ ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับละ 50 บาท) ขณะนี้ใบปริญญาบัตรยังขอไม่ได้
สามารถมารับด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ (ค่าส่ง 50 บาท)
หรือขอ E-Transcript (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องกรอก Google Form ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป โดยปที่ supreme.swu.ac.th
Login ศิษย์เก่า มศว
username = เลขบัตรประชาชน
password = วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) ตัวอย่าง เกิด วันที่ 1 ก.ค. 2535 password = 01072535
รายละเอียดเพิ่มเติม
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทร. 02-649-5720
***สำหรับนิสิตหลักสูตร กศ.บ. ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 สามารถตรวจสอบเลขนำส่งข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
เพื่อยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้ที่เว็บไซต์ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาตามลิงค์นี้
http://edservices.op.swu.ac.th/license หัวข้อ "เลขส่งข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566"

Search

Off Canvas Menu