นิสิต/ศิษย์เก่า

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลการประกวดทักษะทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 22

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
?ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลการประกวดทักษะทางวิชาการ
ในการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 22 “การยกระดับนวัตกรรมเชิงพื้นที่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม)
ดังต่อไปนี้
การประกวดนิทรรศการมีชีวิต (ได้รับรางวัล ? ระดับดีเยี่ยม)
1. นางสาวกัญญาพัชร เกลี้ยงกลม รหัสนิสิต 65105010015
2. นางสาวณิชชยา สุดประเสริฐ รหัสนิสิต 65105010019
3. นางสาวกัญญาวีร์ ศรีธิ รหัสนิสิต 65105010180
4. นายสุพิรัฐ คงสุวรรณ รหัสนิสิต 65105010190
5. นายวรานนท์ เจ๊กทอง รหัสนิสิต 65105010188
การประกวดคลิปหนังสั้น (ได้รับรางวัล ? ระดับดีมาก)
1. นางสาวธนพร ชูสกล รหัสนิสิต 65105010020
2. นายเสฏฐวุฒิ ผาบุญมา รหัสนิสิต 65105010024
3. นางสาวกัญญาณัฐ ฝอยวารี รหัสนิสิต 65105010179
4. นางสาวปานชีวา แก้วไทย รหัสนิสิต 65105010184
5. นายรัฐภูมิ ปานนพพา รหัสนิสิต 65105010187
การเขียนแผนที่ความคิด (ได้รับรางวัล ? ระดับดีมาก)
1. นางสาว กัญญารัตน์ ตะนัยรัตน์ รหัสนิสิต 65105010016
2. นางสาว ชลธิชา ฉันทะ รหัสนิสิต 65105010018
3. นางสาว ฑักษวรรณ หิรัญชุฬหะ รหัสนิสิต 65105010182
4. นาย พัชรพล เคี่ยมพันธ์ รหัสนิสิต 65105010185
5. นายสุรบดี วงษ์ศิริพัฒนา รหัสนิสิต 65105010066
การแข่งขันตอบคำถาม (ได้รับรางวัล ? รองชนะเลิศอันดับที่ 3)
1. นายกิตติภูมิ บุญสุภากุล รหัสนิสิต 65105010017
2. นายธีรภัทร์ จันทร์เกตุ รหัสนิสิต 65105010021
3. นายภคพล ธนเสน รหัสนิสิต 65105010186
 
 
 

Search

Off Canvas Menu