นิสิต/ศิษย์เก่า

วิชา ศษ411 การจัดโครงการตอบแทนสังคม 2 (0-4-2)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

? ขอเชิญนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
เตรียมพร้อมลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2566
ระหว่างวันที่ 20 - 27 พฤศจิกายน 2566
ในรายวิชา ศษ411 การจัดโครงการตอบแทนสังคม 2 (0-4-2)
ED411 SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECT MANAGEMENT
- นิสิตทุกวิชาเอกเลือกกลุ่ม B01-B07 กลุ่มละ 20-25 คน ได้ตามความสนใจไม่จำกัดเอก
- นิสิตวิชาเอกการประถมศึกษา เลือกกลุ่ม B08-B10 เท่านั้น

กิจกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้และสัมพันธภาพสำหรับชุมชน
? ลงพื้นที่จริง
? มีโครงการที่เชื่อมโยงกับ ESD หรือ SDGs หรือ BCG
? เน้นการปฏิบัติจริงในพื้นที่ ใชการประเมินความก้าวหน้าระหว่างทำโครงการและการสะท้อนผลการทำงาน
? จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบนิทรรศการตลาดนัดความรู้

Search

Off Canvas Menu