นิสิต/ศิษย์เก่า

การปฐมนิเทศ (ออนไลน์) นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนรายวิชา ศษ 291 การปฏิบัติการสอน 2

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
การปฐมนิเทศ (ออนไลน์)นิสิตฝึกปฏิบัติการสอน
รายวิชา ศษ 291การปฏิบัติการสอน 2
 
สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ :
 
สามารถ Download เอกสารการปฐมนิเทศนิสิต รายวิชา ศษ291 การปฏิบัติการสอน 2 ได้ที่ :
 
กำหนดการ
 
09.00 - 10.00 น. การบรรยายเรื่อง "แนวทางการปฏิบัติการสอนสำหรับนิสิตรายวิชา ศษ291 การปฏิบัติการสอน 2"

โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ และ

รองผู้อำนวยการฝ่ายนิเทศ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และวิเทศสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรณ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

 
10.00 - 11.00 น. การบรรยายเรื่อง "การศึกษารายกรณี"

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์

 
11.00 - 12.00 น. การบรรยายเรื่อง "เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษารายกรณี"

โดย อาจารย์ ดร.ธรรมโชติ เอี่ยมทัศนะ

 

Search

Off Canvas Menu