นิสิต/ศิษย์เก่า

โครงการประกวดทักษะการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้บทพระราชนิพนธ์พระมหาชกสำหรับนักเรียนในยุคดิจิทัล”

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
โครงการประกวดทักษะการสอน
หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้บทพระราชนิพนธ์พระมหาชกสำหรับนักเรียนในยุคดิจิทัล”
ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
ณ ห้องประชุม 100 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564
 
ผลการแข่งขัน:
ทีมชนะเลิศ
1. นายปณิธาน นุชกำเนิด ชั้นปีที่ 3 ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
2. นางสาวพัชราภา สุโพธิ์พัฒน์ ชั้นปีที่ 3 ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
3. นายราชพฤกษ์ มาลาคำ ชั้นปีที่ 3 ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1
1. นายรัชรากร หลานอา ชั้นปีที่ 3 สังคมศึกษา (กศ.บ.)
2. นางสาวขวัญจิรา แน่นอุดร ชั้นปีที่ 3 สังคมศึกษา (กศ.บ.)
3. นายภัทรพงษ์ ภูวสันติ ชั้นปีที่ 3 สังคมศึกษา (กศ.บ.)
ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2
1. นายพีรพล เข็มผง ชั้นปีที่ 3 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน-หลักสูตรและการเรียนรู้สังคมศึกษา
2. นางสาวพิมพ์ลภัส กลิ่นเกตุ ชั้นปีที่ 3 เทคโนโลยีการศึกษา-หลักสูตรและการเรียนรู้สังคมศึกษา
3. นางสาวณัฏฐา ทองดี ชั้นปีที่ 3 อุตสาหกรรมศึกษา-หลักสูตรและการเรียนรู้สังคมศึกษา
ทีมชมเชย
1. นางสาวณัฐวดี นพศรี ชั้นปีที่ 4 เทคโนโลยีการศึกษา-หลักสูตรและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
2. นายวิชชุภาส อำไพลาภสุข ชั้นปีที่ 4 เทคโนโลยีการศึกษา-หลักสูตรและการเรียนรู้ภาษาไทย
3. นางสาวนาเรีย มายิ ชั้นปีที่ 4 เทคโนโลยีการศึกษา-หลักสูตรและการเรียนรู้ภาษาไทย

Search

Off Canvas Menu