ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศ ปิดพื้นที่บริเวณโถงหน้าลิฟท์ และบันได ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
‼️ ‼️ ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์
เรื่อง ปิดพื้นที่บริเวณโถงหน้าลิฟท์ และบันได ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์
ขอให้คณาจารย์ นิสิต บุคลากร และผู้มาติดต่อ
? เข้า - ออก อาคาร ทางด้านห้องพัฒนาศักยภาพนิสิต เท่านั้น
? ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและวิจัย
➡️ เปลี่ยนสถานที่ติดต่อเป็น : ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์
 

Search

Off Canvas Menu