กิจกรรม

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx)
ในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting
โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. คุณชุติกาญจน์ หฤทัย (ประธานกรรมการ)
2. ผศ.ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล (กรรมการ)
3. รศ.ดร.สนธยา สีละมาด (กรรมการและเลขานุการ)
คณะศึกษาศาสตร์ขอขอพระคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นอย่างสูง
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Search

Off Canvas Menu