อบรมสัมมนา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม Pullman Pattaya Hotel G จังหวัดชลบุรี

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
? โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2565
ณ โรงแรม Pullman Pattaya Hotel G จังหวัดชลบุรี
? บรรยายในหัวข้อ “เป้าหมายและการดำเนินงานสู่ความสำเร็จของคณะศึกษาศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” โดย ผศ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
? อภิปรายสรุปผลการดำเนินงานและเป้าหมายด้านงานแผนและบริการวิชาการ ด้านวิชาการ ด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านพัฒนาและสื่อสารองค์กร และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ทั้ง 3 แห่ง
? อภิปราย เรื่อง “การเสริมสร้างพลังขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์สู่ความสำเร็จ” โดย รศ.ดร.สกล วรเจริญศรี และ ผศ.ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง
? กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคี แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
?เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการเสริมสร้างสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู
▶️ สามารถ Download ได้จาก link ด้านล่างนี้ ?
  

Search

Off Canvas Menu