กิจกรรม

ประกาศงดการเรียนการสอนนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตรและองครักษ์ ในงานวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ และวัน ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

เนื่องจากด้วยคณะศึกษาศาสตร์ กำหนดจัดงานวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์

และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี" "ครบรอบ 72 ปี" ในวันที่ 16 กันยายน 2564 รูปแบบออนไลน์

ผ่าน Facebook Live เพื่อให้คณาจารย์ นิสิตและบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการ

โดยพร้อมเพรียงกัน ดังนั้น คณะศึกษาศาสตร์ จึงของดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี และ

 

ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตรและองครักษ์ ในวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.30-13.20 น.

Search

Off Canvas Menu