คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความชื่นชมกับบุคคลากรสายปฏิบัติการ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

[คณะศึกษาศาสตร์]
?ขอชมเชยการมาปฏิบัติงานของบุคลากร สายปฏิบัติการ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563)

ทั้ง 9 ท่าน ได้แก่ 

นางสาวประภาพรรณ ศรีหาญ

นางสาวคำนึง ทองคำสุข

นางสาวเพาพะงา จิตต์สวาสดิ์

นายศิรัส อรรรถศิริ

นางสาวสิริมา สุขขี


โดยไม่มีการขาดลา มาสาย ซึ่งถือว่าเป็นการตั้งใจมาปฏิบัติงาน

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์

Search

Off Canvas Menu