คณาจารย์และบุคลากร

คณะศึกษาศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ        คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ภาควิชาการการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา
 • อาจารย์ ดร.อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์        หัวหน้าภาควิชา
 • อาจารย์ ดร.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล
 • อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์
 • อาจารย์ ดร.จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ กุลภาดล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพล ยงศร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง
 • อาจารย์ ดร.ประภัศราธโนศวรรย์

ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์        หัวหน้าภาควิชา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สกล วรเจริญศรี
 • อาจารย์ ดร.ครรชิต แสนอุบล
 • อาจารย์ ดร.นฤมล พระใหญ่
 • อาจารย์ ดร.ธรรมโชติ เอี่ยมทัศนะ
 • อาจารย์ ดร.ภารดีกำภู ณ อยุธยา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จุลรัตน์
 • อาจารย์ ดร.อสมา คัมภิรานนท์

ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เจริญสุข        หัวหน้าภาควิชา
 • รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา
 • อาจารย์ ดร.พนิดามา รุ่งเรือง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย มีชาญ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิกา ตั้งประภา

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
 • อาจารย์ ดร.รังรอง สมมิตร        หัวหน้าภาควิชา
 • อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง
 • อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล
 • อาจารย์ ดร.ดวง ใจสีเขียว
 • อาจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง
 • อาจารย์ ดร.สุมาลี เชื้อชัย
 • อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดำรง ไชยศรี
 • อาจารย์ ดร.สนอง ทองปาน
 • อาจารย์ ดร.สุณิสา สุมิรัตนะ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล
 • อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง
 • อาจารย์ ดร.เกศินี ครุณาสวัสดิ์
 • อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา หวังภาษิต
 • อาจารย์ ดร.รุจน์ ฦาชา
 • อาจารย์ ดร.วรินทร โพนน้อย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์
 • อาจารย์ ดร.สุชนินธ์ บัณฑุนันทกุล
 • อาจารย์ ดร.สมสุดา มัธยมจันทร์
 • อาจารย์ ดร.วรวุฒิ สุภาพ
 • อาจารย์ ดร.สมปอง ใจดีเฉย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธ์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี
 • อาจารย์กณิการ์ พงศ์พันธุ์สถาพร
 • อาจารย์ ดร.ลอเรนซ์ ฮอนคิส พลาตัน
 • อาจารย์ ดร.นันทิณา นิลายน

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
 • อาจารย์ ดร.รัฐพล ประดับเวทย์        หัวหน้าภาควิชา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์
 • อาจารย์ ดร.นฤมล ศิระวงษ์
 • อาจารย์ ดร.กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์
 • อาจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
 • อาจารย์ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง

ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา
 • อาจารย์โอภาส สุขหวาน        หัวหน้าภาควิชา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุวัฒน์ ศิรินุพงศ์
 • ว่าที่ ร.ต.ภุชงค์ จันทร์จิระ
 • อาจารย์ ปวัฒวงศ์ บำรุงขันท์
 • อาจารย์ ดร.ไพรัช วงศ์ยุทธไกร

ภาควิชาการผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต
 • อาจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์        หัวหน้าภาควิชา
 • อาจารย์ ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ
 • อาจารย์ ดร.ชไมพร ดิสถาพร
 • อาจารย์ ดร.สุมลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์
 • อาจารย์ ดร.พรใจ ลี่ทองอิน
 • พตท.หญิง ดร.จิตติมา เจือไทย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย รัตนโรจน์สกุล
 • อาจารย์ ดร.ชนันภรณ์ อารีกุล

ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์        ผู้อำนวยการศูนย์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล
 • อาจารย์ ดร.ฑมลา บุญกาญจน์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา มิตรานันท์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข
 • อาจารย์จีรพัฒน์ ศิริรักษ์
 • อาจารย์ ดร.พัชรีวรรณ คุณชื่น

สำนักงานคณบดี
 • นางศรินรัตน์ นาคะวรเศรษฐ์        ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
 • นางศรีจิตรา ชนะกานนท์
 • นายจักรรัจน์ พุฒเจริญ
 • นางสาวประภาพรรณ ศรีหาญ
 • นางสาวกุลธิดา จอดนอก
 • นางสาวสุรอยา เงินเหรียญ
 • นางสาวบุญญารัสมิ์ อัทธายุทธีติ
 • นางสาวรัชญา เมฆวัฒน์
 • นางสาวคำนึง ทองคำสุข
 • นายรัตนพล จอนสูงเนิน
 • นางวรรณวิสา เกลี้ยงเกลา
 • นางสาวอาทิชล จันทร์หอม
 • นางสาวมณฑกานต์ ฉิมเกิด
 • นางสาวอรวรรณ เกาะกาเหนือ
 • นางอัญชนา ชมดง
 • นางสาวสมวรรณ เอี่ยมวิจิตร์
 • นางสาวลัดดา ดีอินทร์
 • นายกวิน กมลาศวิน
 • นางสาวกมลชนก เกตุพันธุ์
 • ว่าที่ ร.ต.ฐาณวัฒน์ ธนกรจรัสโรจน์
 • นางสาวปาริฉัตร นอกตาจั่น
 • นายภาสกร ราศรี
 • นางสุปราณี หงษ์ขาว
 • นายศิรัส อรรถศิริ
 • นางสาวสิริมา สุขขี
 • นายนิพัทธ แสงสวัสดิ์
 • นายวรพจน์ สมภักดี
 • นางสาวสมฤทัย หัตถา
 • นายวันชัย เยาว์ทุม
 • นางสาวพัชมณฑ์ ตั้งพงศ์ไพศาล
 • นางสาวเพาพะงา จิตต์สวาสดิ์
 • นางสาวกมลาภรณ์ สิทธิจันทร์
 • นายธนภูมิ สุนาถวนิชย์กุล

วีดิทัศน์

           


   Image Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

แนะนำติชมเว็บไซต์ :
นางสาวคำนึง ทองคำสุข
สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
โทร. (02) 649-5000 ต่อ 15519

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 11125
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 649-5000 Ext. 11125
E-mail: nipatpu@g.swu.ac.th  (สมัครเรียน)
  kavin.swu@gmail.com (ประชาสัมพันธ์)
Staff : ติดต่อเจ้าหน้าที่