ฝ่ายวิจัย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ฝ่ายวิจัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนการทำงวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ อาทิ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย การทำสัญญาการวิจัย และการเผยแพร่
ผลงานการวิจัย

ทุนอุดหนุนการวิจัย
ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
เลือก

การเสนอบทความวิชาการลงตีพิมพ์วารสาร
วารสารวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ เลือก
วารสารวิจัยทางการศึกษา มศว เลือก
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา เลือก

บุคลากร
นางสาวสมวรรณ เอี่ยมวิจิตร์             ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่วิจัย
Email : somwan237@gmail.com   หรือ   somwan_@hotmail.com    

แบบฟอร์มเอกสาร
1. แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติดำเนินการโครงการวิจัย เลือก
2. แบบฟอร์มเสนอขอความเห็นชอบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เลือก
3. แบบฟอร์มติดตามจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เลือก
4. ตัวอย่างรูปเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เลือก

สถานที่ติดต่อ
ฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์
อาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. (02) 649-5000 ต่อ 15509        

วีดิทัศน์

           


   

Image Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 11125
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 649-5000 Ext.11125
E-mail: nipatpu@g.swu.ac.th  (สมัครเรียน)
  kavin.swu@gmail.com (ประชาสัมพันธ์)