งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา    มีภาระหน้าที่วางแผนการพัฒนาและจัดทำระบบฐานข้อมูล หรือสารสนเทศด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระยะสั้น และระยะยาว ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย และฝ่ายพัฒนาคุณภาพประสานงาน
การจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล หรือสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์แนะนำ
งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการประสานงานกับบุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย และจัดทำรายงานประจำปีของฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

งานวิชาการ
1. จัดประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ และการควบคุมภายใน
2.รวบรวมโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับเข้าแผนกลยุทธ์ของคณะ
3.อำนวยความสะดวกและประสานงานในการประเมินคุณภาพการศึกษา ให้แก่หน่วยงานภายในของคณะศึกษาศาสตร์
4.จัดทำรายงานคุณภาพด้านต่างๆ
5.ติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพในทุกระดับ เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับต่างๆ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

งานสนับสนุนวิชาการ
1.ร่วมวางแผนการพัฒนาและจัดทำระบบฐานข้อมูล หรือสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระยะสั้น และระยะยาว ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย และฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
2.ประสานงานการจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล หรือสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
3.จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์แนะนำงานประกันคุณภาพการศึกษา และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.จัดทำสื่อเพื่อการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านประกันคุณภาพตามที่ได้รับมอบหมาย
5.ดำเนินการประสานงานกับบุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
6.จัดทำรายงานประจำปีของฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
7.ดำเนินกิจกรรม การประหยัดพลังงาน, การบริหารแบบลีน, การควบคุมภายใน ตามแนวทางของฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และมหาวิทยาลัย

บุคลากร
นายธนภูมิ สุนาถวนิชย์กุล             ตำแหน่ง   นักวิชาการศึกษา
Email : Nattharika@g.swu.ac.th    

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
1.คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เลือก
2.คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เลือก
3.เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx เลือก
4.Baldridge Education criteria เลือก
5.TQA Criteria 2559-2560 เลือก
6.PPT TQA 2017 Criteria เลือก

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
1.คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เลือก
2.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2558 เลือก
3.คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เลือก

แผนพัฒนาคุณภาพ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เลือก

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
1.รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 เลือก
2.รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558 เลือก
3.รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559 เลือก
4.รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560 เลือก

รายงานผลการประเมินตนเอง (AS3)
1.รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 เลือก
2.รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558 เลือก
3.รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559 เลือก
4.รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560 เลือก

สถานที่ติดต่อ
งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
อาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. (02) 6495000 ต่อ 11123        

วีดิทัศน์

           


   

Image Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

แนะนำติชมเว็บไซต์ :
นางสาวคำนึง ทองคำสุข
สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
โทร. (02) 649-5000 ต่อ 15519

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 11125
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 649-5000 Ext. 11125
E-mail: nipatpu@g.swu.ac.th  (สมัครเรียน)
  kavin.swu@gmail.com (ประชาสัมพันธ์)
Staff : ติดต่อเจ้าหน้าที่