ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
61 การพัฒนาคุณธรรมของเด็กปฐมวัยด้วยวิธีสอนโดยใช้ชุดนิทานชาดก  ผู้วิจัย :   รศ.ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์
62 การวิเคราะห์ความสามารถและข้อบกพร่องในการอ่านและการเรียนรู้ภาษาไทย : กรณีศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษา  ผู้วิจัย :   ผศ.ดร.บังอร พานทอง
63 การพัฒนาแบบทดสอบจัตุรัสภาพวัดคำศัพท์แบบวิถีชีวิตไทยสำหรับเด็กอายุ 3-12 ปี  ผู้วิจัย :   รศ.ดร.บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์
64 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : ประสบการณ์ในฐานะผู้เขียนและผู้สอนของนิสิตฝึกสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผู้วิจัย :   ณัฏฐพงษ์ เจริญพิทย์
65 การศึกษาบทบาทผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการสร้างองค์การเรียนรู้ (ระหว่างปี พ.ศ.2547)  ผู้วิจัย :   นางอัมพร สินอยู่
66 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนรวมชั้น (การปฏิรูปโรงเรียนและกระบวนการเรียนรู้)  ผู้วิจัย :   รศ.ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ และคณะ
67 ผลการพัฒนาการรู้หนังสือของนักเรียนตาบอดด้วยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาและการสอนแบบเดิม  ผู้วิจัย :   รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์
68 การพัฒนาโครงการครูนักวิจัยและการประเมินแนวใหม่  ผู้วิจัย :   รศ.ดร.บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์
69 การพัฒนาโครงการเด็กนักวิจัยและการประเมินเน้นเด็กเป็นสำคัญ  ผู้วิจัย :   รศ.ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์
70 รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2544/2545 : ฝ่าวิกฤติการปฏิรูปการศึกษา สู่สังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  ผู้วิจัย :   รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และคณะ

หน้า    1   2   3   4   5   6   7   8  Image Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 15505
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 649-5000 Ext.15505
E-mail: kavin.swu@gmail.com