ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
51 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง ชีวิตและการดำรงชีวิต สำหรับช่วงชั้นที่ 3 โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสอนทบทวน  ผู้วิจัย :   นายสุรพล พหลภาคย์
52 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อทักษะการคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ผู้วิจัย :   นางสาวพรทิพย์ ศิริภัทราชัย
53 บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในเขตบางกอกน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3  ผู้วิจัย :   นางสาวสุภาพร สุวรรณศรีนนท์
54 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้จริยธรรมแบบ MCCP สำหรับเด็กปฐมวัย  ผู้วิจัย :   นางสาวมาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร
55 การศึกษาผลการประเมินพฤติกรรมตนเอง (SDQ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  ผู้วิจัย :   อ.สมคิด กอมณี และ อ.รสนา มรรษทวี
56 ผลของการใช้เกมที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผู้วิจัย :   อ.ศิริวรรณ ฤกษนันทน์
57 ผลการใช้ชุดกิจกรรมปฏิบัติการคณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่องสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร   ผู้วิจัย :   ผศ.เพ็ญพิมล คูศิริวิเชียร
58 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อมเสริมรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน  ผู้วิจัย :   ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง
59 ผลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้วิจัย :   ผศ.สุขุมาล เกษมสุข
60 การพัฒนามาตรฐานการนิเทศการฝึกงานของนิสิตปริญญาตรี วิชาเอกการแนะแนว  ผู้วิจัย :   อ.ไพศาล อั่นประเสริฐ

หน้า    1   2   3   4   5   6   7   8  Image Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 15505
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 649-5000 Ext.15505
E-mail: kavin.swu@gmail.com