ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
41 การศึกษากระบวนการเพิ่มผลผลิตโดยใช้เทคนิคการศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหวกรณีศึกษาการเชื่อมวงจรไฟฟ้าของแผงวงจรไฟฟ้าในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ผู้วิจัย :   ชาญยุทธ วิบูลย์เลิศ, ไพรัช วงศ์ยุทธไกร, โอภาส สุขหวาน
42 การศึกษาประสิทธิภาพของถังบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการอิเล็กโตรลิซิส  ผู้วิจัย :   อ.ดร.สนอง ทองปาน และคณะ
43 การศึกษาผลการใช้สารแพคโคบิวทราโซลกับต้นกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์บอมโจ Dendrobium Sonia Bomjo เพื่อทำไม้แคระ  ผู้วิจัย :   อ.ดร.สนอง ทองปาน
44 การพัฒนาค่าดัชนีพลังงานจำเพาะของการใช้พลังงานไฟฟ้าในที่อยู่อาศัย โดยพิจารณาจากปัจจัยเชิงโครงสร้างและปัจจัยเชิงพฤติกรรม  ผู้วิจัย :   อาจารย์โอภาส สุขหวาน และคณะ
45 การบริหารจัดการภารกิจในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผู้วิจัย :   นางวินิดา เจียระนัย
46 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยบูรพา  ผู้วิจัย :   นายธนวิน ทองแพง
47 การสังเคราะห์ตัวบ่งชี้ความสำเร็จในการดำเนินงานประกันคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  ผู้วิจัย :   นางสาวสุมนา โสตถิผลอนันต์
48 การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผู้วิจัย :   พระประสิทธิ์ จันดาหาร
49 การเปรียบเทียบวิธีโพลี-ซิปเทสท์ วิธีการถดถอยโลจิสติกแบบจัดอันดับ และวิธีการถดถอยโลจิสติกแบบจัดอันดับหลายมิติ ในการตรวจสอบการทำหน้าที่เบี่ยงเบนฯ  ผู้วิจัย :   นายอรินทร์ น่วมถนอม
50 ความสัมพันธ์เชิงสาหตุของปัจจัยคุณลักษณะผู้เรียนกับความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด   ผู้วิจัย :   นางสาวกนกวรรณ ศรีลาเลิศ

หน้า    1   2   3   4   5   6   7   8  Image Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 15505
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 649-5000 Ext.15505
E-mail: kavin.swu@gmail.com