ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
31 การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของวัสดุผสม สำหรับคอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับน้ำหนักที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย และเส้นใยมะพร้าว  ผู้วิจัย :   ศักดิ์สิทธิ์ ศรีแสง , อุปวิทย์ สุวคันธกุล, สุดใจ เหง้าสีไพร
32 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล็กเสริม ระยะหุ้มเหล็กเสริม และปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีตในมวลคอนกรีตเสริมเหล็ก กับค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ได้จากการทดสอบแบบไม่ทำลายด้วยวิธี คอนกรีต เทส แฮมเมอร์  ผู้วิจัย :   สราวุธ สร้อยเรืองศรี, ไพรัช วงศ์ยุทธไกร, โอภาส สุขหวาน
33 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก  ผู้วิจัย :   เรวัตร มีสถิตย์ ,อุปวิทย์ สุวคันธกุล,สุดใจ เหง้าสีไพร
34 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544  ผู้วิจัย :   มาตุภูมิ คำรัตน์, ไพรัช วงศ์ยุทธไกร, สุดใจ เหง้าสีไพร
35 การทดลองเคลือบขี้เถ้าจากอัตราส่วนผสมขี้เถ้าไม้มะม่วง หินฟันม้า และ ดินเหนียวท้องนา เพื่อเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดสโตนแวร์  ผู้วิจัย :   ภาณุเทพ สุวรรณรัตน์, อุปวิทย์ สุวคันธกุล, ถนอมสิน ดิสถาพร
36 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมขั้นตอนการปฎิบัติงานสถานีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Code Division Multiple Access : CDMA สำหรับพนักงานบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  ผู้วิจัย :   นพดล บุญเกื้อ ,ไพรัช วงศ์ยุทธไกร,ธีระพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา
37 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา งานเชื่อมไฟฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ผู้วิจัย :   ธรรชนวล เกิดอินทร์ ,ไพรัช วงศ์ยุทธไกร, สุดใจ เหง้าสีไพร
38 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการบำรุงรักษาและปรับตั้งเครื่องเชื่อมลวดทองอัตโนมัติรุ่น ASM 339 สำหรับช่างเทคนิค ในอุตสาหกรรมการผลิตแผงวงจรรวม  ผู้วิจัย :   ธนกร อุ่ยมานะชัย, ไพรัช วงศ์ยุทธไกร, สุดใจ เหง้าสีไพร
39 การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปีการศึกษา 2538-2544  ผู้วิจัย :   ดำรงค์ พูลดำริห์, อุปวิทย์ สุวคันธกุล, ละเอียด รักษ์เผ่า
40 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี  ผู้วิจัย :   ณัฐพงศ์ วชิรกิจกุล, อุปวิทย์ สุวคันธกุล, ละเอียด รักษ์เผ่า

หน้า    1   2   3   4   5   6   7   8  Image Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 15505
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 649-5000 Ext.15505
E-mail: kavin.swu@gmail.com