ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
21 การบริหารจัดการน้ำเสียจากโรงอาหารในสถานศึกษา  ผู้วิจัย :   อ.ดร.สนอง ทองปาน
22 การศึกษาผลการใช้สารพาโคลบิวทราโซลกับต้นกล้วยไม้ลูกผสมสกุลหวาย พันธุ์บอมโจ Dendrobium sonia Bomjo เพื่อทำไม้แคระ  ผู้วิจัย :   อ.ดร.สนอง ทองปาน
23 ระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมในสถานศึกษา : แหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผู้วิจัย :   อ.ดร.สนอง ทองปาน
24 การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ผู้วิจัย :   สมศักดิ์ พาหะมาก
25 การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง น้ำเสียในชุมชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์  ผู้วิจัย :   เวธกา หนูเพ็ชร
26 การศึกษาประสิทธิภาพของตู้อบถุงห่อผลไม้ด้วยควันสมุนไพรที่มีฤทธิ์กำจัดแมลง (The Effect of Rotary Cabinet Herbarium Fumigated Wrapping the Prevention of Fruit Insects)  ผู้วิจัย :   อาจารย์ ดร.สนอง ทองปาน
27 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคนิคก่อสร้าง 1 เรื่องฐานราก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ผู้วิจัย :   อิทธินันท์ อ้อหิรัญ ,อุปวิทย์ สุวคันธกุล,สุดใจ เหง้าสีไพร
28 การพัฒนาระบบเตือนภัยภายในที่พักอาศัย  ผู้วิจัย :   นายอภิไธย สงวนรัษฎ์, ไพรัช วงศ์ยุทธไกร, โอภาส สุขหวาน
29 การพัฒนาเครื่องบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน  ผู้วิจัย :   สุรศักดิ์ ไกรเลิศ, อุปวิทย์ สุวคันธกุล,โอภาส สุขหวาน
30 การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชางานบำรุงรักษารถยนต์สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนตามแนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  ผู้วิจัย :   สมหวัง เจียสินเจริญ ,อุปวิทย์ สุวคันธกุล,สุดใจ เหง้าสีไพร

หน้า    1   2   3   4   5   6   7   8  Image Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 15505
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 649-5000 Ext.15505
E-mail: kavin.swu@gmail.com