ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
11 การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับข้าวแต๋น ในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ผู้วิจัย :   อโนทัย เพ็ชรสุวรรณ, ไพรัช วงศ์ยุทธไกร, สมพล ดำรงเสถียร
12 การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  ผู้วิจัย :   สุดธิดา อินทผล , อุปวิทย์ สุวคันธกุล , โอภาส สุขหวาน
13 การออกแบบและสร้างเครื่องตรวจสอบไอซีชนิด ทีทีแอล  ผู้วิจัย :   พิพัฒน์ อินทร์มณี, ไพรัช วงศ์ยุทธไกร, ธีระพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา
14 การพัฒนาหม้อพักไอเสียแบบผสม สำหรับรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลขนาดความจุกระบอกสูบ 2,500 ซี.ซี.  ผู้วิจัย :   ถาวร ไพจิตร, ไพรัช วงศ์ยุทธไกร, โอภาส สุขหวาน
15 การพัฒนาคู่มือการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000:2000  ผู้วิจัย :   ชัยณรงค์ สาดพุ่ม, ไพรัช วงศ์ยุทธไกร, วิโรจน์ เอ็งสุโสภณ
16 การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2543 – 2545  ผู้วิจัย :   จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย, ไพรัช วงศ์ยุทธไกร, ละเอียด รักษ์เผ่า
17 สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาระบบการผลิตเสื้อผ้าตัวอย่างหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2542 สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ผู้วิจัย :   จิราพร จิตต์ภู่ภักดี
18 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของการใช้เครื่องปรับอากาศร่วมกับพัดลม  ผู้วิจัย :   กิตติพงษ์ วิภววาณิชย์, ไพรัช วงศ์ยุทธไกร, โอภาส สุขหวาน
19 ภาวะโลกร้อน  ผู้วิจัย :   โอภาส สุขหวาน
20 ความคาดหวังและสมรรถภาพของครูของนิสิตรุ่นแรกที่เรียนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 5 ปีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผู้วิจัย :   ชูชีพ อ่อนโคกสูง , อนุสรณ์ อรรถศิริ

หน้า    1   2   3   4   5   6   7   8  Image Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 15505
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 649-5000 Ext.15505
E-mail: kavin.swu@gmail.com