งานการเจ้าหน้าที่

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
1.หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เลือก
2.ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและระเบียบอื่น ๆ เลือก
3.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลือก
4.หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เลือก

บุคลากร
นางวรรณวิสา เกลี้ยงเกลา        ตำแหน่ง บุคลากร
Email : wanwisa1979@hotmail.com

แบบฟอร์มเอกสาร
แบบฟอร์มงานการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือก

สถานที่ติดต่อ
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
อาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. (02) 6495000 ต่อ 15559        

วีดิทัศน์

           


   

Image Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 15505
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 649-5000 Ext.15505
E-mail: kavin.swu@gmail.com