การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2559
pdf
2. เอกสารประกอบการจัดการความรู้ : การทำงานร่วมกันด้วย Google Application pdf
3. เอกสารประกอบการจัดการความรู้ : เทคนิคการเขียนบทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ pdf
4. เอกสารประกอบการจัดการความรู้ : การเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ pdf
5. เอกสารประกอบการจัดการความรู้ : เทคนิคการเขียนโครงการ
วิจัยใหโดนใจกรรมการ และไดรับงบประมาณ
pdf
6. เอกสารประกอบการจัดการความรู้ :  การบริหารโครงการบริการวิชาการ pdf
7. เอกสารประกอบการจัดการความรู้ :  การเรียนการสอนยุคใหม่ - EPLC pdf

วีดิทัศน์

           


   

Image Gallery

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Address: 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 15505
FAX: (02) 260-0124
Others: (662) 649-5000 Ext.15505
E-mail: kavin.swu@gmail.com