• โครงการวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 • โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
 • โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะศึกษาศาสตร์
  1. กิจกรรมกระดานดำสัมพันธ์
  2. กิจกรรมไม้เรียวเกมส์
  3. กิจกรรมบัณฑิตศึกษาพัฒนา
  4. กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21
 • โครงการไหว้ครู กศ.บ
 • โครงการเปิดบ้านสีฟ้า Open House
 • โครงการรักการอ่าน
 • โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสู่ชุมชน
 • โครงการคูปองการศึกษา
 • และโครงการอื่นๆ
 • ประวัติความเป็นมาของโครงการเพชรในตม
 • ระเบียบข้อบังคับของนิสิตโครงการเพชรในตม
 • กิจกรรมพิเศษพัฒนานิสิตโครงการเพชรในตม
 • สภาพความ้ป็นอยู่ของนิสิตโครงการเพชรในตม
 • กิจกรรมพิเศษพัฒนานิสิตโครงการเพชรในตม
 • กิจกรรมชาวหอโครงการเพชรในตม
  1. ไหว้ครูเพชรในตม
  2. กิจกรรมรับน้องเข้าหอ
  3. กิจกรรมเพชรอาสา
  4. กีฬาสีชาวหอ
  5. ประชุมประจำเดือน
 • ชมรมนิสิตครู กศ.บ
 • ชมรมดนตรีไทย
 • ชมรมอีสาน
 • ชมรมรักสิ่งแวดล้อม
 • ชมรมมุสลิม
 • และชมรมอื่นๆ