เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการวิชาการ โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มศว ได้ประชุมพิจารณาบทความเพื่อลงพิมพ์ในสารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ ฉบับที่ ๕๓ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.จรรจา สุวรรณทัตเป็นประธานที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมคือศาสตราจารย์ ดร.สำเริง บุญเรืองรัตน์, รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง โลหิตวิเศษ, รองศาสตราจารย์เฉลียว พันธุ์สีดา, รองศาสตราจารย์หวน พินธุพันธ์, รองศาสตราจารย์.ดร.ฉวีวรรณ เศวตมาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญศรี ไพรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขวสา ยอดกมล ผู้สังเกตการณ์คือ รองศาสตราจารย์เฉลิมศักดิ์ สุภาผล ที่ประชุมพิจารณาบทความได้ ๒ เรื่อง คือเรื่องภาพเก่า เล่าตำนาน : พระมหากษัตริย์นักบินรบ ของพลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก และเรื่องการวัดการกระจาย ของศาสตราจารย์ ดร.สำเริง บุญเรืองรัตน์
อาจารย์ที่ส่งบทความไปให้พิจารณาไม่ทันเมื่อวานนี้ (วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐) จะส่งไปให้พิจาณาในการประชุมคราวหน้าก็ได้คือวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ขอแจ้งเพิ่มเติมให้ทราบอีกครั้งว่าสารานุกรมศึกษาศาสตร์มีให้รับไปอ่านหรือจะนำไปให้ห้องสมุดได้เรื่อยๆ ที่ชั้นวางหนังสือหน้าห้องลิฟท์ชั้น ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตร ถ้าจะบริจาคเงินในตู้บริจาคด้วยก็ดีเพื่อโครงการฯจะได้นำไปจัดพิมพ์สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับต่อ ๆ ไป และถ้าต้องการฉบับอื่น ๆ ที่ในชั้นวางหนังสือไม่มี ติดต่อได้ที่คุณศิรัส อรรถศิริ เจ้าหน้าที่โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ โทร. 086-891-1546 E-Mail Address : E-mail : sirat@g.swu.ac.th
ส่วนท่านที่ต้องการให้ส่ง “สารานุกรมศึกษาศาสตร์” ให้ตนเองหรือให้ห้องสมุดหรือให้บุคคลอื่นทางไปรษณีย์ก็ได้ ขอความกรุณาบริจาคเงิน ๑๐๐ บาท (เพื่อนำไปใช้ในการจัดพิมพ์สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับต่อไป) ทางโครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์จะส่ง “สารานุกรมศึกษาศาสตร์” ให้ ๒ เล่ม และถ้าต้องการให้ส่ง “สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ฯ” ขอความกรุณาบริจาคเงิน ๕๐๐ บาทต่อ ๑ เล่ม ถ้าหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ Email Address : huanphinthuphan@hotmail.com หรือ : sirat@g.swu.ac.th

      เมื่อวานนี้ (วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐) คณะกรรมการวิชาการ โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มศว ได้ประชุมพิจารณาบทความเพื่อลงพิมพ์ในสารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ ฉบับที่ ๕๓ โดยศาสตราจารย์ ดร.สำเริง บุญเรืองรัตน์เป็นประธานที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมคือศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม, รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง โลหิตวิเศษ, รองศาสตราจารย์หวน พินธุพันธ์, รองศาสตราจารย์.ดร.ฉวีวรรณ เศวตมาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญศรี ไพรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขวสา ยอดกมล, อาจารย์สุวรรณา คล้ายกระแส และอาจารย์โอภาส สุขหวาน ผู้สังเกตการณ์คือ รองศาสตราจารย์เฉลิมศักดิ์ สุภาผล พิจารณาบทความได้ ๒ เรื่อง คือ ๑.ข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ของรองศาสตราจารย์หวน พินธุพันธ์ และ ๒.การแจกแจงความถี่ ของศาสตราจารย์ ดร.สำเริง บุญเรืองรัตน์
อาจารย์ที่ส่งบทความมาให้พิจารณาไม่ทันเมื่อวานนี้ (วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐) จะส่งมาให้พิจาณาในการประชุมคราวหน้าก็ได้คือวันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
ขอแจ้งเพิ่มเติมให้อาจารย์และนิสิตทราบอีกครั้งว่าสารานุกรมศึกษาศาสตร์มีให้รับไปอ่านได้เรื่อยๆ ที่ชั้นวางหนังสือหน้าห้องลิฟท์ชั้น ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มศว ขอความกรุณาบริจาคเงินในตู้บริจาคด้วยก็ดีเพื่อโครงการฯจะได้นำไปจัดพิมพ์สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับต่อ ๆ ไป ถ้าต้องการฉบับอื่น ๆ ที่ในชั้นวางหนังสือไม่มี ติดต่อได้ที่คุณศิรัส อรรถศิริ โทร. 086-891-1546 E-Mail Address : E-mail : sirat@g.swu.ac.th
หรือจะทำได้โดยช่วยบริจาคเงินช่วยโครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ชื่อบัญชี โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ เลขที่บัญชี 982–2–27920–5
เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว กรุณาส่ง สำเนาใบ Pay in เขียนว่า “บริจาคเข้าโครงการสารานุกรม ฯ คณะศึกษาศาสตร์” โดยส่งโทรสารมาที่ ๐-๒๒๖๐-๐๑๒๔ หรือส่งทางอีเมลถึง นายศิรัส อรรถศิริ ที่ E-mail : sirat@g.swu.ac.th หรือส่งทางไปรษณีย์ถึงโครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตร สุขุมวิท ๒๓ กทม.๑๐๑๑๐
พร้อมทั้งบอกชื่อและที่อยู่ (เพื่อจะได้ส่งหนังสือสารานุกรมศึกษาศาสตร์ไปให้ทางไปรษณีย์).

      ขอแจ้งให้ชาว “ศึกษาศาสตร์ มศว” ทราบว่า คณะกรรมการวิชาการ โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มศว จะประชุมกันในวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ น.ที่ห้องรับรองพฤฒาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตร เพื่อพิจารณาบทความที่จะลงพิมพ์ในสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๕๓ และฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีบทความที่จะนำเข้าพิจารณา ๓ เรื่อง คือ ๑.ภาพเก่า…เล่าตำนาน : พระมหากษัตริย์นักบินรบ ของพลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก ๒.การวัดการกระจาย ๓.การแจกแจงปกติ ของศาสตราจารย์ ดร.สำเริง บุญเรืองรัตน์
และขอเชิญชาว “ศึกษาศาสตร์ มศว” ส่งบทความของท่านหรือเพื่อนพ้องน้องพี่ของท่านหรือลูกศิษย์ของท่านไปให้พิจารณายังทันนะครับ โดยนำมาส่งในที่ประชุมและร่วมประชุมด้วยยิ่งดี หรือจะส่งไฟล์แนบไปทางอีเมลที่ Email Address : huanphinthuphan@hotmail.com ก็ยังทันครับ
ขอย้ำอีกครั้งว่า เนื่องจากบทความบางสาขาวิชาไม่มีผู้เขียนส่งมาให้พิจารณาหลายปีแล้ว อาทิ สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา สุขศึกษา ศิลปศึกษา พลศึกษาและนันทนาการ ดนตรีศึกษา จึงขอความกรุณา รศ.ชม ภูมิภาค ประธานกรรมการศัพท์สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษาและอดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี ประธานกรรมการศัพท์สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์และอดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.พรสุข หุ่นนิรันดร์ ประธานกรรมการศัพท์สาขาวิชาสุขศึกษา ผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า กรรมการศัพท์สาขาวิชาศิลปศึกษา ช่วยประสานงานให้ได้มาซึ่งบทความในสาขาวิชาของท่าน จะเขียนเองหรือให้อาจารย์หรือนิสิตปริญญาโทปริญญาเอกเขียนก็ได้ เพื่อให้สารานุกรมศึกษาศาสตร์มีบทความลงพิมพ์หลากหลายสาขาวิชา กับทั้งจะช่วยประคับประคองให้โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์เดินหน้าต่อไปด้วยดี
ส่วนประธานกรรมการศัพท์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ (ศ.ดร.วรศักดิ์ เพียรชอบ) ประธานกรรมการศัพท์สาขาวิชาดนตรีศึกษา (รศ.กาญจนา อินทรสุนานนท์) ถึงแก่กรรมนานแล้ว ทางคณะศึกษาศาสตร์ก็ยังไม่สรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจสองสาขาวิชานี้ช่วยเขียนบทความส่งไปให้พิจารณาด้วย

      เมื่อวานนี้ (วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐) คณะกรรมการวิชาการ โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มศว ได้ประชุมพิจารณาบทความเพื่อลงพิมพ์ในสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๕๓ และฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีศาสตราจารย์ ดร.จรรจา สุวรรณทัตเป็นประธานที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมคือศาสตราจารย์สำเริง บุญเรืองรัตน์, ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม, รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง โลหิตวิเศษ, รองศาสตราจารย์เฉลียว พันธุ์สีดา, รองศาสตราจารย์นิภา ศรีไพโรจน์, รองศาสตราจารย์หวน พินธุพันธ์, รองศาสตราจารย์ชูศรี วงศ์รัตนะ, รองศาสตราจารย์.ดร.ฉวีวรรณ เศวตมาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญศรี ไพรัตน์ และอาจารย์สุวรรณา คล้ายกระแส พิจารณาบทความได้ ๑ เรื่อง คือ ของศาสตราจารย์ ดร.สำเริง บุญเรืองรัตน์
อาจารย์ที่ส่งบทความไปให้พิจารณาไม่ทันเมื่อวานนี้ (วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) จะส่งไปให้พิจาณาในการประชุมคราวหน้าก็ได้คือวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งว่าสารานุกรมศึกษาศาสตร์มีให้รับไปอ่านได้เรื่อยๆ ที่ชั้นวางหนังสือหน้าห้องลิฟท์ชั้น ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตร ส่วนท่านที่ไม่สะดวกที่จะไปรับด้วยตนเองที่คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตร จะให้ส่งทางไปรษณีย์ให้ตัวเอง หรือส่งให้ห้องสมุด หรือส่งให้บุคคลอื่น (เป็นของขวัญทางปัญญา) ก็ทำได้โดยแจ้งไปทางอีเมล์ที่ Email Address : huanphinthuphan@hotmail.com, huan@swu.ac.th

      ขอแจ้งให้ชาว “ศึกษาศาสตร์ มศว” ทราบว่า คณะกรรมการวิชาการ โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มศว จะประชุมกันในวันพุธที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ น.ที่ห้องรับรองพฤฒาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตร เพื่อพิจารณาบทความที่จะลงพิมพ์ในสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๕๓ และฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีบทความที่จะนำเข้าพิจารณา ๒ เรื่องคือ ๑.ข้อควรระวังในการแปลความหมายค่าสถิติ และการรายงานสถิติในงานวิจัย ๒.การแจกแจงปกติ ของศาสตราจารย์ ดร.สำเริง บุญเรืองรัตน์
และขอเชิญชาว “ศึกษาศาสตร์ มศว” ส่งบทความของท่านหรือเพื่อนพ้องน้องพี่ของท่านหรือลูกศิษย์ของท่านไปให้พิจารณายังทันนะครับ โดยนำมาส่งในที่ประชุมและร่วมประชุมด้วยยิ่งดี หรือจะส่งไฟล์แนบไปทางอีเมลที่ Email Address : huanphinthuphan@hotmail.com ก็ได้ด้วยความยินดีครับ
ขอย้ำอีกครั้งว่า เนื่องจากบทความบางสาขาวิชาไม่มีผู้เขียนส่งมาให้พิจารณาหลายปีแล้ว อาทิ สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา สุขศึกษา ศิลปศึกษา พลศึกษาและนันทนาการ จึงขอความกรุณา รศ.ชม ภูมิภาค ประธานกรรมการศัพท์สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษาและอดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี ประธานกรรมการศัพท์สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์และอดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.พรสุข หุ่นนิรันดร์ ประธานกรรมการศัพท์สาขาวิชาสุขศึกษา ผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า กรรมการศัพท์สาขาวิชาศิลปศึกษา ช่วยประสานงานให้ได้มาซึ่งบทความในสาขาวิชาของท่าน จะเขียนเองหรือให้อาจารย์หรือนิสิตปริญญาโทปริญญาเอกเขียนก็ได้ เพื่อให้สารานุกรมศึกษาศาสตร์มีบทความลงพิมพ์หลากหลายสาขาวิชา กับทั้งจะช่วยประคับประคองให้โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์เดินหน้าต่อไปด้วยดี

      วันนี้ (วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) คณะกรรมการวิชาการ โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มศว ได้ประชุมพิจารณาบทความเพื่อลงพิมพ์ในสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๕๓ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.จรรจา สุวรรณทัตเป็นประธานที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมคือศาสตราจารย์สำเริง บุญเรืองรัตน์, รองศาสตราจารย์เฉลียว พันธุ์สีดา รองศาสตราจารย์นิภา ศรีไพโรจน์, รองศาสตราจารย์หวน พินธุพันธ์, รองศาสตราจารย์ชูศรี วงศ์รัตนะ, รองศาสตราจารย์.ดร.ฉวีวรรณ เศวตมาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญศรี ไพรัตน์, อาจารย์สุวรรณา คล้ายกระแส และอาจารย์โอภาส สุขหวาน พิจารณาบทความได้ ๓ เรื่อง คือ ๑.ความรับผิดชอบ ของอาจารย์ ดร.ดำรงค์ ชลสุข ๒.วิกฤติการฝึกหัดครูไทย : ต้องปฏิรูปหลักสูตร ของรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก ๓.สถิตินอนพาราเมตริกสำหรับทลายตัวแปร ของศาสตราจารย์ ดร.สำเริง บุญเรืองรัตน์
อาจารย์ที่ส่งบทความมาให้พิจารณาไม่ทันในวันนี้ (วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) จะส่งมาให้พิจาณาในการประชุมคราวหน้าก็ได้คือวันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

      เมื่อวานนี้ (วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐) คณะกรรมการวิชาการ โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มศว ได้ประชุมพิจารณาบทความเพื่อลงพิมพ์ในสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๕๓ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.จรรจา สุวรรณทัตเป็นประธานที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมคือศาสตราจารย์สำเริง บุญเรืองรัตน์, รองศาสตราจารย์เฉลียว พันธุ์สีดา รองศาสตราจารย์นิภา ศรีไพโรจน์, รองศาสตราจารย์หวน พินธุพันธ์, รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง โลหิตวิเศษ, รองศาสตราจารย์.ดร.ฉวีวรรณ เศวตมาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญศรี ไพรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขวสา ยอดกมล, อาจารย์สุวรรณา คล้ายกระแส และอาจารย์โอภาส สุขหวาน ได้พิจารณาบทความ ๒ เรื่อง คือเรื่องทฤษฎีเซ็นทรอลมิติและเรื่องการทดสอบสมมุติฐานค่าสหสัมพันธ์ ของศาสตราจารย์ ดร.สำเริง บุญเรืองรัตน์
อาจารย์ที่ส่งบทความมาให้พิจารณาไม่ทันเมื่อวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จะส่งมาให้พิจาณาในการประชุมคราวหน้าก็ได้คือวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
เป็นที่สังเกตว่าบทความที่ลงพิมพ์ในสารานุกรมศึกษาศาสตร์ตั้งแต่ฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๕๑ รวมแล้วมี ๘๙๑ บทความ (จากเป้าหมายที่ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรีตั้งไว้ ๒๐๐๐ บทความ) แยกตามสาขาวิชาทั้ง ๑๗ สาขาวิชาคือ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมี ๔๐ บทความ สาขาวิชาปรัชญาการศึกษามี ๕๕ บทความ สาขาวิชาสถิติและวิจัยการศึกษามี ๕๖ บทความ สาขาวิชาการบริหารการศึกษามี ๕๑ บทความ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษามี ๙๒ บทความ สาขาบุคคล องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวกับการศึกษามี ๑๙๗ บทความ สาขาวิชาการแนะแนวมี ๑๖ บทความ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษมี ๙๘ บทความ สาขาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการมี ๕๙ บทความ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามี ๔๐ บทความ สาขาวิชาศิลปศึกษามี ๔๓ บทความ สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอกระบบมี ๓๔ บทความ สาขาวิชาสุขศึกษามี ๑๗ บทความ สาขาวิชาการพลศึกษาและนันทนาการมี ๒๔ บทความ สาขาวิชาการอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์มี ๔๙ บทความ สาขาวิชาดนตรีศึกษามี ๑๕ บทความ สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ ยังไม่มีบทความลงพิมพ์
จะเห็นได้ว่าหลายสาขาวิชามีบทความลงพิมพ์น้อย หลายสาขาวิชาไม่มีบทความลงพิมพ์มาหลายปีหลายฉบับแล้ว เนื่องจากประธานศัพท์สาขาวิชาและกรรมการศัพท์สาขาวิชาบางท่านถึงแก่กรรมแล้ว บางท่านขาดการติดต่อนานแล้วจนลืมไปว่าตนเป็นกรรมการศัพท์สาขาวิชา ทางคณะศึกษาศาสตร์ก็ไม่สรรหาประธานศัพท์สาขาวิชาและกรรมการศัพท์สาขาวิชาขึ้นใหม่ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่านช่วยเขียนบทความส่งไปให้พิจารณาลงพิมพ์ ช่วยกันประคับประคองให้สารานุกรมศึกษาศาสตร์คงอยู่และเดินหน้าต่อไป เพื่อให้มีบทความครบ ๒๐๐๐ บทความตามที่ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรีตั้งเป้าหมายไว้ ขอขอบพระคุณทุกท่านครับ
ถ้าหากอาจารย์ท่านใดที่ขาดการติดต่อนานแล้วจนลืมไปว่าตนเป็นกรรมการศัพท์สาขาวิชาอยู่หรือไม่ สอบถามได้ที่โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตร หรือสอบถามทางอีเมล์ที่ Email Address :huanphinthuphan@hotmail.com ก็ได้ด้วยความยินดีครับ
ถ้าหากอาจารย์ท่านใดไม่ถนัดในการเขียนบทความ แต่ต้องการจะช่วยประคับประคองให้โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์เดินหน้าต่อไปก็จะทำได้ด้วยการขอรับหรือช่วยเผยแพร่สารานุกรมศึกษาศาสตร์ โดยบริจาคเงินให้โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ทางโครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ จะส่งสารานุกรมศึกษาศาสตร์ให้ท่านหรือจะให้ส่งให้ห้องสมุดหรือบุคคลที่ท่านต้องการให้ส่งก็ได้ สอบถามทางอีเมล์ที่ Email Address : huanphinthuphan@hotmail.com ก็ได้ด้วยความยินดีครับ

       ขอแจ้งให้ชาว “ศึกษาศาสตร์ มศว” ทราบว่า คณะกรรมการวิชาการ โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มศว จะประชุมกันในวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ น.ที่ห้องรับรองพฤฒาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตร เพื่อพิจารณาบทความที่จะลงพิมพ์ในสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๕๓ มีบทความที่จะนำเข้าพิจารณา ๒ เรื่องคือเรื่องทฤษฎีเซ็นทรอลมิติและเรื่องการทดสอบสมมุติฐานค่าสหสัมพันธ์ ของศาสตราจารย์ ดร.สำเริง บุญเรืองรัตน์
และขอเชิญชาว “ศึกษาศาสตร์ มศว” ส่งบทความของท่านหรือเพื่อนพ้องน้องพี่ของท่านไปให้พิจารณายังทันนะครับ (อยากได้ข้อเขียนเรื่องเกี่ยวกับ “ครูผู้ช่วย” ที่โพสต์ให้อ่านกันที่ไลน์กลุ่ม “ชมรม สว มศว” เมื่อวานซืนนี้ เพราะเป็นเรื่องที่น่าสนใจ) โดยนำมาส่งในที่ประชุมและร่วมประชุมด้วยยิ่งดี หรือจะส่งไฟล์แนบไปทางอีเมลที่ Email Address : huanphinthuphan@hotmail.com ก็ได้ด้วยความยินดีครับ
เนื่องจากบทความบางสาขาวิชาไม่มีผู้เขียนส่งมาให้พิจารณาหลายปีแล้ว อาทิ สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา สุขศึกษา ศิลปศึกษา พลศึกษาและนันทนาการ จึงขอความกรุณา รศ.ชม ภูมิภาค ประธานกรรมการศัพท์สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษาและอดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี ประธานกรรมการศัพท์สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์และอดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.พรสุข หุ่นนิรันดร์ ประธานกรรมการศัพท์สาขาวิชาสุขศึกษา ช่วยประสานงานให้ได้มาซึ่งบทความในสาขาวิชาของท่าน จะเขียนเองหรือให้อาจารย์หรือนิสิตปริญญาโทปริญญาเอกเขียนก็ได้