เมื่อวานนี้ (วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐) คณะกรรมการวิชาการ โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มศว ได้ประชุมพิจารณาบทความเพื่อลงพิมพ์ในสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๕๓ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.จรรจา สุวรรณทัตเป็นประธานที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมคือศาสตราจารย์สำเริง บุญเรืองรัตน์, รองศาสตราจารย์เฉลียว พันธุ์สีดา รองศาสตราจารย์นิภา ศรีไพโรจน์, รองศาสตราจารย์หวน พินธุพันธ์, รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง โลหิตวิเศษ, รองศาสตราจารย์.ดร.ฉวีวรรณ เศวตมาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญศรี ไพรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขวสา ยอดกมล, อาจารย์สุวรรณา คล้ายกระแส และอาจารย์โอภาส สุขหวาน ได้พิจารณาบทความ ๒ เรื่อง คือเรื่องทฤษฎีเซ็นทรอลมิติและเรื่องการทดสอบสมมุติฐานค่าสหสัมพันธ์ ของศาสตราจารย์ ดร.สำเริง บุญเรืองรัตน์
อาจารย์ที่ส่งบทความมาให้พิจารณาไม่ทันเมื่อวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จะส่งมาให้พิจาณาในการประชุมคราวหน้าก็ได้คือวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
เป็นที่สังเกตว่าบทความที่ลงพิมพ์ในสารานุกรมศึกษาศาสตร์ตั้งแต่ฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๕๑ รวมแล้วมี ๘๙๑ บทความ (จากเป้าหมายที่ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรีตั้งไว้ ๒๐๐๐ บทความ) แยกตามสาขาวิชาทั้ง ๑๗ สาขาวิชาคือ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมี ๔๐ บทความ สาขาวิชาปรัชญาการศึกษามี ๕๕ บทความ สาขาวิชาสถิติและวิจัยการศึกษามี ๕๖ บทความ สาขาวิชาการบริหารการศึกษามี ๕๑ บทความ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษามี ๙๒ บทความ สาขาบุคคล องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวกับการศึกษามี ๑๙๗ บทความ สาขาวิชาการแนะแนวมี ๑๖ บทความ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษมี ๙๘ บทความ สาขาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการมี ๕๙ บทความ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามี ๔๐ บทความ สาขาวิชาศิลปศึกษามี ๔๓ บทความ สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอกระบบมี ๓๔ บทความ สาขาวิชาสุขศึกษามี ๑๗ บทความ สาขาวิชาการพลศึกษาและนันทนาการมี ๒๔ บทความ สาขาวิชาการอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์มี ๔๙ บทความ สาขาวิชาดนตรีศึกษามี ๑๕ บทความ สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ ยังไม่มีบทความลงพิมพ์
จะเห็นได้ว่าหลายสาขาวิชามีบทความลงพิมพ์น้อย หลายสาขาวิชาไม่มีบทความลงพิมพ์มาหลายปีหลายฉบับแล้ว เนื่องจากประธานศัพท์สาขาวิชาและกรรมการศัพท์สาขาวิชาบางท่านถึงแก่กรรมแล้ว บางท่านขาดการติดต่อนานแล้วจนลืมไปว่าตนเป็นกรรมการศัพท์สาขาวิชา ทางคณะศึกษาศาสตร์ก็ไม่สรรหาประธานศัพท์สาขาวิชาและกรรมการศัพท์สาขาวิชาขึ้นใหม่ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่านช่วยเขียนบทความส่งไปให้พิจารณาลงพิมพ์ ช่วยกันประคับประคองให้สารานุกรมศึกษาศาสตร์คงอยู่และเดินหน้าต่อไป เพื่อให้มีบทความครบ ๒๐๐๐ บทความตามที่ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรีตั้งเป้าหมายไว้ ขอขอบพระคุณทุกท่านครับ
ถ้าหากอาจารย์ท่านใดที่ขาดการติดต่อนานแล้วจนลืมไปว่าตนเป็นกรรมการศัพท์สาขาวิชาอยู่หรือไม่ สอบถามได้ที่โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตร หรือสอบถามทางอีเมล์ที่ Email Address :huanphinthuphan@hotmail.com ก็ได้ด้วยความยินดีครับ
ถ้าหากอาจารย์ท่านใดไม่ถนัดในการเขียนบทความ แต่ต้องการจะช่วยประคับประคองให้โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์เดินหน้าต่อไปก็จะทำได้ด้วยการขอรับหรือช่วยเผยแพร่สารานุกรมศึกษาศาสตร์ โดยบริจาคเงินให้โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ทางโครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ จะส่งสารานุกรมศึกษาศาสตร์ให้ท่านหรือจะให้ส่งให้ห้องสมุดหรือบุคคลที่ท่านต้องการให้ส่งก็ได้ สอบถามทางอีเมล์ที่ Email Address : huanphinthuphan@hotmail.com ก็ได้ด้วยความยินดีครับ

       ขอแจ้งให้ชาว “ศึกษาศาสตร์ มศว” ทราบว่า คณะกรรมการวิชาการ โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มศว จะประชุมกันในวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ น.ที่ห้องรับรองพฤฒาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตร เพื่อพิจารณาบทความที่จะลงพิมพ์ในสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๕๓ มีบทความที่จะนำเข้าพิจารณา ๒ เรื่องคือเรื่องทฤษฎีเซ็นทรอลมิติและเรื่องการทดสอบสมมุติฐานค่าสหสัมพันธ์ ของศาสตราจารย์ ดร.สำเริง บุญเรืองรัตน์
และขอเชิญชาว “ศึกษาศาสตร์ มศว” ส่งบทความของท่านหรือเพื่อนพ้องน้องพี่ของท่านไปให้พิจารณายังทันนะครับ (อยากได้ข้อเขียนเรื่องเกี่ยวกับ “ครูผู้ช่วย” ที่โพสต์ให้อ่านกันที่ไลน์กลุ่ม “ชมรม สว มศว” เมื่อวานซืนนี้ เพราะเป็นเรื่องที่น่าสนใจ) โดยนำมาส่งในที่ประชุมและร่วมประชุมด้วยยิ่งดี หรือจะส่งไฟล์แนบไปทางอีเมลที่ Email Address : huanphinthuphan@hotmail.com ก็ได้ด้วยความยินดีครับ
เนื่องจากบทความบางสาขาวิชาไม่มีผู้เขียนส่งมาให้พิจารณาหลายปีแล้ว อาทิ สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา สุขศึกษา ศิลปศึกษา พลศึกษาและนันทนาการ จึงขอความกรุณา รศ.ชม ภูมิภาค ประธานกรรมการศัพท์สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษาและอดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี ประธานกรรมการศัพท์สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์และอดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.พรสุข หุ่นนิรันดร์ ประธานกรรมการศัพท์สาขาวิชาสุขศึกษา ช่วยประสานงานให้ได้มาซึ่งบทความในสาขาวิชาของท่าน จะเขียนเองหรือให้อาจารย์หรือนิสิตปริญญาโทปริญญาเอกเขียนก็ได้