ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
   มีหน้าที่บริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ประสานงานวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการวิจัย การเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศและสังคม ส่งเสริมและพัฒนาการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์องค์รวมในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณะในระดับชุมชนและระดับประเทศ ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์ การจัดทำและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลงานวิจัยอื่นๆ แหล่งข้อมูลงบประมาณ ฯลฯ เพื่อการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผลและติดตามผลผลิต และผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัย
 1. มีกลไกในการกระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงานสร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
 2. พัฒนาระบบงานวิจัย และปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. มีการส่งเสริมงานวิจัย และสร้างระบบเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
 1. จำนวนผลงานวิจัย และ/หรือ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 2. จำนวนบทความวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และ/หรือ ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ และ/หรือ ระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นอย่างสอดคล้องกับหลักสูตรหลังปริญญาที่ทางคณะเปิดสอน
 3. บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 4. จำนวนอาจารย์ประจำหรือบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับทุนทำวิจัย และ/หรือ งานสร้างสรรค์ทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอกสถาบันเพิ่มขึ้น
 5. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำวิจัยเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้มาตรฐาน
 6. มีระบบการดำเนินงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงระบบการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของคณะ
 1. สร้างและพัฒนางานวิจัยภายในหน่วยงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีแผนการดำเนินงานได้แก่
  – สนับสนุนทุนพัฒนางานวิจัยให้แก่คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ
  – เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้แก่คณาจารย์และบุคลากร
 2. มีระบบและปัจจัยที่สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแผนการดำเนินงานได้แก่
  – ประสานงานการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและข้อมูลสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
  – รวบรวมแหล่งข้อมูลค้นคว้าทางวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์และบุคลากรในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย
  – พัฒนาระบบสารสนเทศทางงานวิจัยให้มีความทันสมัย
 3. ยกระดับงานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง โดยมีแผนการดำเนินงานได้แก่
  – สนับสนุนทุนให้แก่คณาจารย์และบุคลากรในการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
  – จัดเสวนาทางวิชาการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนางานวิจัยร่วมกันในลักษณะสหสาขา หรือการ- พัฒนางานวิจัยระหว่างหน่วยงาน
  – ติดต่อประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก
 1. มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ตามวัตถุประสงค์ของ สกอ. และ สมศ.
 2. ร้อยละของงานวิจัย และ/หรือ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ และ/หรือ นักวิจัยประจำ มีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
 3. ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และ/หรือ ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ และ/หรือ ระดับนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก มีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี
 4. ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำ และ/หรือ นักวิจัยประจำ มีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
 5. ร้อยละของอาจารย์ประจำ และ/หรือ นักวิจัยประจำที่ได้รับทุนทำวิจัยและงานสร้างสรรค์จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ และ/หรือ นักวิจัยประจำ มีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี
 1. มีจำนวนผลงานวิจัย และ/หรือ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยคณาจารย์และบุคลากรของคณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยภายในคณะที่ปฏิบัติงานจริง
 2. มีจำนวนบทความวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และ/หรือ ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ และ/หรือ ระดับนานาชาติโดยนิสิตระดับหลังปริญญาในหลักสูตรที่ทางคณะเปิดสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนิสิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น
 3. มีบทความวิจัยซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่โดยคณาจารย์และบุคลากรของคณะ ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยภายในคณะ
 4. มีจำนวนอาจารย์ประจำหรือบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับทุนทำวิจัย และ/หรือ งานสร้างสรรค์ทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอกสถาบันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยภายในคณะที่ปฏิบัติงานจริง
 5. มีการจัดตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบงานวิจัย จัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของอาจารย์และบุคลากรภายในคณะ รวมถึงจัดสรรทุนสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพในงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากร
 6. มีการพัฒนาระบบงานวิจัยภายในคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สะดวก และง่ายต่อการติดต่อประสานงาน
 7. มีการดำเนินงานในการประสานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยระหว่างบุคลากรภายในคณะกับหน่วยงานภายนอก
 • คณะกรรมการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์  2555 (ที่ ๑๓๔๓/๒๕๕๕)
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ 2551 (ที่ ๑๕๒๕/๒๕๕๑)