คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เริ่มดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา มีระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาที่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบประกันคุณภาพให้เป็นกลไกที่สำคัญ  ของการขับเคลื่อนพันธกิจต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์
     ด้วยคณะศึกษาศาสตร์  ให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารคุณภาพการศึกษาจึงได้กำหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของคณะขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในทิศทางเดียวกันของทุกหน่วยงานและพัฒนาคุณภาพงาน ดังนี้

 1. จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกหน่วยงาน
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหลักสูตร ภาควิชา สาขาวิชา สำนักงานคณบดี เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานปกติ
 3. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้และตระหนักถึงการประกันคุณภาพการศึกษาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
 4. จัดหาและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
 5. จัดทำรายงานการประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษาพร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน
  เพื่อการประชาสัมพันธ์และเพื่อการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
 6. นำผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพเพื่อมุ่งสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
 7. แสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน

ความเสี่ยง (Risk)
ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร


การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการดำเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

ความเสี่ยงจำแนกได้เป็น 4 ลักษณะ ดังนี้

1) ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)
2) ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
3) ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : OR)
4) ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : CR)

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor)
ปัจจัยความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใดและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการความเสี่ยง ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

ปัจจัยความเสี่ยงพิจารณาได้จาก

1) ปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ
2) ปัจจัยภายใน เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ ระบบการทำงาน ฯลฯ

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

1) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง
2) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยง
3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้

1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่า ในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
3) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป
4) เลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น

การควบคุม (Control)
การควบคุม หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ 4 ประเภท คือ

1) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง และข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก
2) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว
3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
4) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

botqd6

1. งานประกันคุณภาพการศึกษา  มีขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 • งานประกันคุณภาพการศึกษา  (QA : Quality Assuarance)
 • ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรในคณะให้เข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
 • ดำเนินการรวบรวม จัดทำเอกสารข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของคณะ
 • ดำเนินการและประสานงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ของคณะศึกษาศาสตร์
 • ประสานงานกับหลักสูตร ภาควิชา และสำนักงานคณบดี ในการจัดทำหลักฐาน เอกสารอ้างอิงของโครงการกิจกรรมต่างๆตลอดปีการศึกษา
 • ให้คำปรึกษาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหลักสูตร
 • จัดอบรม ประชุม บุคลากร ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
 • ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
 • พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรม เกี่ยวกับด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

2. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM : Risk Management)

 • จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • รวบรวมข้อมูลการดำเนินการวิเคราะห์ ระบุ การประเมินโอกาส ผลกระทบ และการจัดลำดับความเสี่ยง ที่เกิดจากการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อจัดทำข้อมูลในภาพรวมของคณะ
 • จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ/ และนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ
 • รายงานการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะกรรมการประจำ  คณะและมหาวิทยาลัย