งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน ติดตามผลความก้าวหน้าของแผนงานและโครงการภายในหน่วยงาน  จัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ติดตามการใช้เงินงบประมาณ วางแผนอัตรากำลัง และจัดเก็บข้อมูล โดยมีเนื้องานความรับผิดชอบ ดังนี้

ในส่วนงานของงานนโยบายและแผน ในส่วนข้อมูลของแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีนั้น จะมีข้อมูลต่างๆดังนี้

logo

แผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2556– 2559)

ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปรัชญา (Philosophy)

การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม

ปณิธาน (Pledge)

องค์กรชั้นนำทางการศึกษา ประชาคมทางวิชาการแห่งผู้มีความรู้ ประดุจนักปราชญ์ และมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล

สมรรถนะหลัก (Core Competency)

ความสามารถทางปัญญา ทักษะสื่อสาร เชี่ยวชาญความเป็นครู

ค่านิยม

          “E D S W U”

E– Ethics                 (คุณธรรมความเป็นครู/คุณธรรมในตนเอง/คุณธรรมต่อผู้อื่น/คุณธรรมต่อสังคม)

D – Democracy           (ประชาธิปไตย)

S – Simplicity             (เรียบง่าย/ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย)

W– Work hard          (ทำงานหนัก/ทำงานด้วยตนเอง/รักการทำงาน)

U – Unity                 (รู้รักสามัคคี/เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน)

คุณธรรมและวัฒนธรรมองค์กร

คารวธรรม  สามัคคีธรรม  ปัญญาธรรม  และ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะศึกษาศาสตร์ เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้ และการวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณธรรม

มีบทบาทและเป็นแหล่งอ้างอิงทางการศึกษา ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

1.      สร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศ

2.      สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมและสหสาขาวิชาที่มีการศึกษาเป็นแกนกลาง

3.      เป็นผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพครูและให้บริหารวิชาการทางการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

ชุมชน และสังคม

4.      ส่งเสริม สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมบนรากฐานทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.      พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

พันธกิจหลัก (Mission)

1.      ผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนานวัตกรรมด้านการสอน และสมรรถนะ ทางวิชาชีพครู

และบุคลากรทางการศึกษา

2.      พัฒนานวัตกรรมด้านการวิจัย และกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญา

3.      บริการวิชาการที่มีคุณภาพต่อชุมชนและสังคม

4.      สร้างวัฒนธรรมคุณภาพบนรากฐานทางการศึกษา

5.      พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล

แผนกลยุทธ์ 4 ปี 2556 – 2559

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 2556 – 2559

ในส่วนงานของงานนโยบายและแผน ในส่วนข้อมูลของแผนปฏิบัติการประจำปีนั้น จะมีข้อมูลต่างๆดังนี้ ซึ่งสามารถ download file มาดูข้อมูลได้

แผนปฏิบัติการประจำปี 53

folderdownload


แผนปฏิบัติการประจำปี 54

folderdownload


แผนปฏิบัติการประจำปี 55

folderdownload


แผนปฏิบัติการประจำปี 58

folderdownload

ในส่วนงานของงานนโยบายและแผน ในส่วนข้อมูลของรายงานประจำปีนั้น จะมีข้อมูลต่างๆดังนี้ ซึ่งสามารถ download file มาดูข้อมูลได้

รายงานประจำปี 51

folderdownload


รายงานประจำปี 2555

folderdownload

ในส่วนงานของงานนโยบายและแผน ในส่วนข้อมูลของงบประมาณ เงินแผ่นดินนั้น จะมีข้อมูลต่างๆดังนี้ ซึ่งสามารถ download file มาดูข้อมูลได้

งบประมาณปี 51-52-53

folderdownload


งบประมาณปี 52-53-54

folderdownload


งบประมาณปี 55

folderdownload