คณะศึกษาศาสตร์ได้แบ่งสำนักงานเป็น 4 ส่วน ดังนี้


บุคคลากรสำนักงานคณบดี

งานบริหารและธุรการ


งานบริการการศึกษา


งานคลังและพัสดุ


งานนโยบายและแผน


งานประกันคุณภาพการศึกษา


งานวิจัยและต่างประเทศ


เจ้าหน้าที่ภาควิชา/สาขาวิชา


เจ้าหน้าที่โสตฯ


กิจการนิสิต