โครงการพัฒนาแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

โครงการพัฒนาแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
กิจกรรม การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
และอาจารย์ ดร.พองาม แสงรัตน์วัชรา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มศว