เข้ารับรางวัลโครงการแบบอย่างระดับดี และ ชมเชย ตามลำดับ

อาจารย์ กัมปนาท บริบูรณ์ เป็นตัวแทน อาจารย์ดร. วันเพ็ญ ประทุมทอง หัวหน้าคณะทำงานโครงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน นำผู้แทนครูโรงเรียนวัดทองย้อย อ.บ้านนา จ.นครนายก และโรงเรียนบ้านโคกน้อย อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ในฐานะโรงเรียนที่ร่วมกันพัฒนา เข้ารับรางวัลโครงการแบบอย่างระดับดี และ ชมเชย ตามลำดับ โดย ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาร่วมเป็นผู้แทน มศว รับรางวัลด้วย
ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ