คณะศึกษาศาสตร์ มศว ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานการผลิตจากครุสภา

คณะศึกษาศาสตร์ มศว ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานการผลิตจากครุสภาเพื่อรองรับปริญญาทางการศึกษาของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) จำนวน 15 หลักสูตร
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี