นิสิต/ศิษย์เก่า

กิจกรรมปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอน (ศษ591 นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี ) ปีการศึกษา 2565

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
?โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2565
? วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.30 น. (รูปแบบออนไลน์)
 

Search

Off Canvas Menu