ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4679 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4679 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์

 ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4679
สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์


อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หรือหลักสูตรและการสอน (เน้นการสอน/วิจัยทางการศึกษาปฐมวัย) และ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาการทางการศึกษา หรือหลักสูตรและการสอน (เน้นการสอน/วิจัยทางการศึกษาปฐมวัย) และ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
5. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่
ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
5.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
5.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
5.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
5.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
5.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
5.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
5.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)
ณ สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15517


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 ธันวาคม 2563  ถึง   25 กุมภาพันธ์ 2564

 

Search

Off Canvas Menu