ประกาศ/คำสั่ง

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นไป

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

**ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นไป**

การจัดการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ขอให้ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะศึกษาศาสตร์ มศว (ฉบับที่ 2)

ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาตามความต้องการและความปลอดภัยของนิสิตเป็นสำคัญ

สำหรับรายวิชาที่มีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนในพื้นที่มหาวิทยาลัย

ขอให้อาจารย์ผู้สอนกรอกแบบฟอร์มการขอจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในสถานที่ตามแนวทางที่ราชการกำหนด

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พร้อมแนบแบบตอบรับและยืนยัน ความสมัครใจในการเข้าเรียนในห้องเรียนที่คณะศึกษาศาสตร์ของนิสิต

เพื่อเสนอให้คณบดีพิจารณาอนุมัติ ก่อนเข้าใช้พื้นที่ล่วงหน้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

 

Search

Off Canvas Menu