ประกาศ/คำสั่ง

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี โอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ รองศาสตราจารย์ ”

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี
สังกัด ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ รองศาสตราจารย์ ”
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 

Search

Off Canvas Menu