ประกาศ/คำสั่ง

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ”

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง
สังกัด ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ”
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาดนตรีศึกษา
ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 

Search

Off Canvas Menu