ประกาศ/คำสั่ง

คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
คณาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 
 1.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์
อนุสาขาวิชาการแนะแนวและให้คำปรึกษา
 
2.) อาจารย์ ดร.กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์ สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ” สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์
อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
 
3.) อาจารย์ ดร.พนิดา ศกุนตนาค สังกัด ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์
อนุสาขาวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
 
4.)อาจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์ สังกัด ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์
อนุสาขาวิชาการศึกษานอกระบบ 
 
ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 

Search

Off Canvas Menu